Stypendium szkolne - pomoc materialna dla uczniów

 Komisja Stypendialna:

 • Dorota Andrysiewicz
 • Magdalena Lechowska-Pisarek
 • Edyta Jaskółka
Od stycznia 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu rozpoczął realizację pomocy materialnej dla uczniów szkół wynikającej z ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm).
Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d pkt 1 Ustawy o systemie oświaty:
 1.   bezrobocie;
  2.   niepełnosprawność;
  3.   wielodzietność;
  4.   alkoholizm;
  5.   narkomania;
  6.   długotrwała lub ciężka choroba;
  7.   brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  8.   rodzina niepełna;
  9.   inne zdarzenia losowe

  Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę i jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.

Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) z wyłączeniem uczniów realizujących obowiązek szkolny w klasie „0”.
  Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ustawowego terminu.

Wnioski o pomoc materialną można składać w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 33 pokój 212,
 • Za pośrednictwem poczty – DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO,
Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.
Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów od października do czerwca danego roku szkolnego.

Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów i może być przyznana w następujących formach:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach, edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne i inne poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia;
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników; książek popularno – naukowych; przyborów szkolnych, innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego, stroju galowego, obuwia sportowego, stroju gimnastycznego, oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia; komputera lub laptopa, drukarki, programów edukacyjnych i akcesoriów komputerowych w zakresie pobieranego kształcenia; abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 ustawy, w tym w szczególności kosztów: dojazdu do szkoły: koszt pobytu w bursie lub internacie, opłat za szkołę lub w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

  Inną formą z jakiej może skorzystać uczeń jest zasiłek szkolny który może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
      
  Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł. Powyższe świadczenie ma charakter uznaniowy.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
Zadanie realizowane jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
Osoby do kontaktu: Agnieszka Matejek – Rybak, Sebastian Bień tel. (32) 296 23 46, pokój 212 w godzinach pracy urzędu.

Katalog - stypendia

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe

 

godlo

Koncepcja pracy szkoły

Misja:

"Dziś uczymy tego, 
co uczniowie jutro zrozumieją, 
że będzie im to potrzebne pojutrze".

William James

Priorytety:

- wychowanie zdrowotne 
- rozwój ucznia 
- integracja 
- efektywne kształcenie 
- współpraca ze środowiskiem lokalnym

Certyfikaty

odznakajakosci iwilltellyou

TABLICZKAeuro

certyfikatzdrowie

bezpiecznaszkola_Small

logo_sot_small
 
SPZ
 
biznesklasa
 
etwinningcert2015

Projekty i programy

logoszkolazprawami

 polskisportlogo

logoCyfrowaSzkola

rokszkolywruchu

cala_polska_czyta_dzieciom
  
radosnaszkola
 
pierwszak
 
puchatek
 
piecporcji
 
lepszaszkola
 
logo_APZ_OK_poziom
 
etwinningprojekty
 

Galeria

Statystyki

Visitors
33
Articles
902
Web Links
7
Articles View Hits
498887

We have 14 guests and no members online