• W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r., Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Sosnowcu informuje, że w dniach od 16.03.2020 do 26.04.2020 w szkole zostają zawieszone zajęcia.
 • W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele zostali poproszeni o przekazanie uczniom materiałów do samodzielnej pracy w domu. Karty pracy, zadania utrwalające, wskazówki do pracy, odnośniki do materiałów edukacyjnych dostępnych na platformach, stronach i serwisach internetowych rozesłane zostały za pośrednictwem poczty elektronicznej dziennika Librus. Mając na uwadze powyższe prosimy o sprawdzenie e-maili.Zobacz szczegółowe informacje.W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielami, którzy będą codziennie w godzinach swojej pracy odpisywać na zadane pytania.
 • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

  Terminy mogą ulec zmianie!!!

 • W okresie zawieszenia zajęć sekretariat czynny w godzinach 7:00 - 15:00.


  Teren szkoły wraz z boiskiem jest wyłączony z użytkowania do odwołania.

Uncategorised

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się uczniów po zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz po loginy i hasła do strony internetowej z wynikami: https://liblink.pl/VpQXIQxLNd w dniu 31 lipca 2020r. (piątek) w godzinach 10.00-15.00 do sekretariatu szkoły. 

Przypominamy najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.
1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.

Drodzy Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

Pozwolę sobie w jednej wiadomości odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania, które przekazali mi wychowawcy poszczególnych klas. Bardzo Państwu dziękuję na zwrócenie mojej uwagi na kilka istotnych kwestii, do których nie odniosłam się w poprzedniej informacji.

Plan zajęć, który Państwo otrzymaliście jest sposobem na uporządkowanie pracy szkoły, a także naszą propozycją, w jaki sposób realizować naukę zdalną. Absolutnie nie ma konieczności, aby uczniowie sztywno trzymali się tego harmonogramu. W pełni rozumiem, że z różnych przyczyn jest to niemożliwe. W praktyce nauka zdalna będzie przebiegać w taki sam sposób jak w minionym tygodniu. W dniach 12 i 13 marca obecność bądź nieobecność zostały odnotowane, gdyż prowadzone były zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, którym rodzice nie byli w stanie zapewnić opieki. Nie będziemy jednak nieobecności w tych dniach ujmować w rocznej frekwencji ucznia oraz statystykach i jest ona automatycznie usprawiedliwiona. Od 16 marca nie odnotowujemy obecności uczniów, a jedynie monitorujemy aktywność rodziców i dzieci w zakresie logowania się do e-dziennika. Wychowawcy upewniają się, czy wszyscy ich podopieczni wykonują zlecane przez nauczycieli zadania.

Wysłałam już Państwu informację odnośnie próbnego egzaminu. Na razie nie mam żadnych informacji na temat egzaminu właściwego. Jak tylko pojawią się jakiekolwiek wytyczne ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, niezwłocznie Państwa o wszystkim poinformuję.

Mam nadzieję, że uspokoiłam Państwa na tyle, na ile mogłam i odpowiedziałam na wszystkie Państwa wątpliwości. W razie jakichkolwiek nowych pytań lub pojawiających się trudności jestem do Państwa dyspozycji.

 

Szkoła zlokalizowana jest w Milowicach, jednej z najstarszych dzielnic Sosnowca i od zawsze pełni tu rolę kulturotwórczą. Placówka może się poszczycić bogatą, ponad 100-letnią tradycją i stąd miano szkoły z przeszłością.

We wszystkich naszych działaniach widoczne jest łączenie szacunku dla tradycji z nowoczesnością i cyfryzacją nauczania.

Bazę lokalową szkoły stanowi budynek z późnych lat pięćdziesiątych, który był systematycznie modernizowany. Obecnie wszystkie pomieszczenia szkoły są estetyczne i nowocześnie wyposażone. Szkoła posiada m.in. dwie pracownie komputerowe wyposażone w nowy sprzęt zakupiony w 2019 roku, nowoczesną bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, multimedialną pracownię językową, mini-studio muzyczne, 10 sal lekcyjnych, w których uczniowie mają możliwość nauki z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz ekranów z rzutnikami.

Szkoła posiada ponadto salę gimnastyczną, odrębne pomieszczenia do realizacji zajęć rewalidacyjno-logopedycznych, świetlicę, stołówkę oraz kompleks boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany zielenią w postaci klombów, trawników i przyszkolnego ogrodu.

Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Tradycją stało się organizowanie majówek, kiermaszy świątecznych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w których oprócz nauczycieli i uczniów uczestniczą także rodzice.

Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi. Nasza oferta skierowana jest nie tylko do uczniów, którzy dobrze radzą sobie ze szkolną rzeczywistością, ale także do tych, którzy potrzebują wsparcia w pokonywaniu szkolnych trudności. Obecnie prowadzimy 3 klasy integracyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stwarzamy im optymalne warunki do nauki: podczas zajęć zapewniamy wsparcie nauczyciela wspomagającego, a także prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze, w zależności od potrzeb dziecka. W szkole można także skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści. Nauczyciele są zaangażowani w uzyskiwanie jak najlepszych wyników nauczania, przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów sportowych. Dzięki tym działaniom uczniowie uzyskują wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych i licznych konkursach.

W naszej szkole od pierwszej klasy zapewniamy naukę języka angielskiego, a także języka niemieckiego od klasy siódmej.

Ponadto nasi nauczyciele i uczniowie zaangażowni są w liczne projekty i programy edukacyjne takie jak: Młodzieżowy Budżet Obywatelski, eTwinning, „Aktywna tablica”, "Szkoła z Prawami Dziecka", "Polski Sport 2024", międzynarodowy projekt „Enter Your Future”, „Lepsza szkoła”, „Aktywnie po zdrowie”, „Radosna Szkoła”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, Klub Bezpiecznego Puchatka, „Cała Polska Czyta Dzieciom” i „5 Porcji Warzyw, Owoców i Soków”, „Lekki jak piórko”, Cyfrowa Szkoła z MAiC.

Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym m.in. poprzez organizowanie licznych wyjść edukacyjnych oraz wycieczek. Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną w postaci kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych zgodną z oczekiwaniami i propozycjami uczniów oraz rodziców.

Uczniowie podejmują różnorodne działania na rzecz swojego rozwoju i rozwoju szkoły oraz proponują i realizują inicjatywy szkolne i pozaszkolne poprzez aktywnie działający Samorząd Uczniowski. Szkoła szczególną uwagę zwraca na kształtowanie u uczniów postawy empatii, stąd od kilku lat bardzo aktywnie funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

W szkole dobrze działa także Rada Rodziców. Rodzice chętnie współpracują ze szkołą, pełnią funkcję opiniotwórczą i doradczą, korzystają z prowadzonej w szkole pedagogizacji oraz aktywnie uczestniczą w większości przedsięwzięć szkolnych.

Szkoła w wysokim stopniu zapewnia bezpieczeństwo uczniów. Prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń, a podejmowane działania skutkują tym, że uczniowie zachowują się zgodne z oczekiwaniami, obowiązującymi w szkole regulaminami i ogólnie przyjętymi normami.

Szkoła współpracuje z licznymi Partnerami, co ma dobry wpływ na proces uczenia się uczniów, a nabyte przez nich dzięki tej współpracy umiejętności i prezentowane postawy promują szkołę w środowisku lokalnym i na forum miasta.


gov.pl


Plany zajęć

 • lekcja godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1 8.00 - 8.45 edukacja wczesn. wf edukacja wczesn. edukacja wczesn.  edukacja wczesn.
  2 8.55 - 9.40 edukacja wczesn. edukacja wczesn.  j. angielski  edukacja wczesn.  edukacja wczesn. 
  3 9.50 - 10.35 edukacja wczesn.  religia  edukacja wczesn.  religia  edukacja wczesn. 
  4 10.45 - 11.30 edukacja inf.  edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  j. angielski 
  5 11.45 - 12.30 wf    ZRK   wf 
  6 12.45 - 13.30 etyka         

   

 • lekcja godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1 8.00 - 8.45 edukacja wczesn. wf edukacja wczesn. edukacja wczesn. edukacja wczesn.
  2 8.55 - 9.40 edukacja wczesn.  religia  edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  religia 
  3 9.50 - 10.35 edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  j. angielski  edukacja wczesn.  edukacja wczesn. 
  4 10.45 - 11.30 j. angielski  edukacja wczesn.  edukacja inf.  edukacja wczesn.  edukacja wczesn. 
  5 11.45 - 12.30 wf      ZRK  wf 
 • lekcja godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1 8.00 - 8.45 wf edukacja wczesn. wf wf edukacja wczesn.
  2 8.55 - 9.40 edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  religia  edukacja wczesn. 
  3 9.50 - 10.35 edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  religia 
  4 10.45 - 11.30  j. angielski j. angielski  edukacja wczesn.   edukacja wczesn. edukacja wczesn. 
  5 11.45 - 12.30  edukacja inf. edukacja wczesn.  edukacja wczesn.     
  6 12.45 - 13.30  etyka   ZRK    

   

 • lekcja godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1 8.00 - 8.45 edukacja wczesn. edukacja wczesn. wf edukacja wczesn. wf
  2 8.55 - 9.40 edukacja wczesn.  j. angielski  j. angielski  edukacja wczesn.  religia 
  3 9.50 - 10.35 edukacja wczesn.   edukacja wczesn.  edukacja wczesn. religia  edukacja wczesn. 
  4 10.45 - 11.30 edukacja wczesn.   edukacja wczesn.  edukacja wczesn. wf  edukacja wczesn. 
  5 11.45 - 12.30   ZRK  edukacja inf.  ZRK  edukacja wczesn. 

   

 • lekcja godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1 8.00 - 8.45 edukacja inf. edukacja wczesn. edukacja wczesn. wf ZRK
  2 8.55 - 9.40 edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  edukacja wczesn. 
  3 9.50 - 10.35 edukacja wczesn.  j. angielski  edukacja wczesn.  j. angielski  religia 
  4 10.45 - 11.30 edukacja wczesn.  wf  religia   edukacja wczesn. edukacja wczesn. 
  5 11.45 - 12.30 edukacja wczesn.  edukacja wczesn.  wf  ZRK   
  6 12.45 - 13.30 etyka         
 • lekcja godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1 8.00 - 8.45 historia j. ang. - grupa 2 j. ang. - grupa 1 matematyka   wf
  2 8.55 - 9.40 inf./j. ang.  j. polski  muzyka  j. polski  matematyka 
  3 9.50 - 10.35 j. ang./inf.  plastyka  matematyka  j. polski  przyroda 
  4 10.45 - 11.30 j. polski  wf  technika  wf  j. polski 
  5 11.45 - 12.30 matematyka  przyroda  wf  religia  religia 
  6 12.45 - 13.30 zajęcia z wych.  j. ang. - grupa 1  ZRK    j. ang. - grupa 2 
  7 13.40 - 14.25        
  8 14.35 - 15.20 etyka         

   

 • lekcja godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1 8.00 - 8.45 j. ang. - grupa 1 j. polski   j. ang. - grupa 1 j. ang. - grupa 2  j. ang. - grupa 2 
  2 8.55 - 9.40 matematyka  matematyka  matematyka  religia  j. polski 
  3 9.50 - 10.35 historia  inf./j. ang.  wf  muzyka  j. polski 
  4 10.45 - 11.30 wf  j. ang./inf.  biologia  j. polski  wf 
  5 11.45 - 12.30 j. polski  historia  plastyka  geografia  matematyka 
  6 12.45 - 13.30 ZRK  zajęcia z wych.      technika
  7 13.40 - 14.25   wf      religia 
 • lekcja godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1 8.00 - 8.45 ZRK j. polski  technika  muzyka  j. polski 
  2 8.55 - 9.40 geografia  j. polski  religia  wf  j. angielski 
  3 9.50 - 10.35 matematyka  biologia  plastyka  matematyka  historia 
  4 10.45 - 11.30 wf  matematyka  historia  j. angielski  wf 
  5 11.45 - 12.30 j. angielski  wf  j. polski  zajęcia z wych.  matematyka 
  6 12.45 - 13.30 j. polski  inf. - grupa 2      religia 
  7 13.40 - 14.25 inf. - grupa 1         
 • lekcja godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1 8.00 - 8.45 j. polski j. angielski  j. angielski  j. angielski  geografia 
  2 8.55 - 9.40 wf  plastyka  technika  j. polski  historia 
  3 9.50 - 10.35 biologia  matematyka  historia  j. polski  j. polski 
  4 10.45 - 11.30 matematyka  j. polski  wf  muzyka  matematyka 
  5 11.45 - 12.30 zajęcia z wych.  religia  matematyka  wf  religia 
  6 12.45 - 13.30 inf. - grupa 1      inf. - grupa 2  wf 
  7 13.40 - 14.25         ZRK 
  8 14.35 - 15.20 etyka         

"Dziś uczymy tego, co uczniowie jutro zrozumieją, że będzie im to potrzebne pojutrze."

William James

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP