sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Sosnowcu informuje, że:
• administratorem danych osobowych wychowanków szkoły oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. K.K. Baczyńskiego 14;
• inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 12 jest pracownik Centrum Usług Wspólnych, Pan Przemysław Szewczyk, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• dane osobowe wychowanków i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji podstawowych zadań statutowych szkoły: opiekuńczo, dydaktyczno-wychowawczych, w tym: dla celów realizacji umów zawartych ze szkołą oraz kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług. Mogą także wystąpić przypadki, w których rodzic/opiekun prawny zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie;
• dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Szkoły Podstawowej nr 12, kancelarie prawne lub gminne jednostki organizacyjne (szkoły, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej);
• dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• rodzic/opiekun prawny wychowanka szkoły posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• rodzic/opiekun prawny wychowanka szkoły ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanka lub rodzica/opiekuna prawnego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie poda danych Szkoła Podstawowa nr 12 nie będzie mogła zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będzie mogła zrealizować określonego celu, dla którego zebranie danych osobowych jest niezbędne (np.: brak możliwości uczestnictwa ucznia w wycieczce szkolnej, konkursie, zawodach sportowych, brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań szkoły, brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji);
• dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka szkoły nie będą podlegały profilowaniu.
• administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Sosnowcu, jako Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

Klauzula informacyjna RODO w związku ze zdalnym nauczaniem


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP