Zebranie informacyjne dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021

data godzina klasa
15.09.2020r. 17.00 - 18.30 1a, 1b, 2a, 2b
16.09.2020r. 17.00 - 18.30 4a, 4b
17.09.2020r. 17.00 - 18.30 6a, 6b, 7a, 8a
18.09.2020r. 17.00 - 18.30 3a, 5a, 7b

Zagadnienia:

  • kalendarz 2020/2021 w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych;
  • program nauczania – realizacja podstawy programowej;
  • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i klasy;
  • plan wycieczek szkolnych;
  • udział rodziców w życiu klasy i szkoły;
  • wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
  • warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania;
  • warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

27.10.2020r. - godz. 17.30 - 19.00 

Konsultacje przedmiotowe

14.12.2020r. - godz. 17.30 - 19.00
Konsultacje przedmiotowe (miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną)

Wywiadówka – podsumowanie wyników dydaktycznych – analiza pracy wychowawczej

data godzina klasa
26.01.2021r. 17.30 1a, 1b, 2a, 2b
27.01.2021r. 17.30 3a, 4a, 4b
28.01.2021r. 17.30 6a, 6b, 7a, 8a
29.01.2021r. 17.30 5a, 7b

 

15.03.2021r. - godz. 17.30 - 19.00
Konsultacje przedmiotowe

17.05.2021r.- godz. 17.30 - 19.00
Konsultacje przedmiotowe (miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną)


Zebranie – przedstawienie przewidywanych wyników klasyfikacji rocznej oraz podsumowanie wyników kształcenia i wychowania za rok szkolny 2019/2020, analiza pracy wychowawczej

data godzina klasa
15.06.2021r. 17.30 1a, 1b, 2a, 2b
16.06.2021r. 17.30 3a, 4a, 4b
17.06.2021r. 17.30 6a, 6b, 7a, 8a
18.06.2021r. 17.30 5a, 7b

 

W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie zmianie dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zastąpienia wybranych konsultacji przedmiotowych zebraniami

ZEBRANIA SZKOLNEJ RADY RODZICÓW
(przedstawiciele oddziałowi)

18.09.2020r. – godz. 18:00
26.01.2021r. – godz. 18:00
15.06.2021r. – godz. 18:00