sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

4 września 2023 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

5 października 2023 r. Pasowanie na ucznia klasy I – godz.16.00

23-31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – Ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna

14 maja 2024 r. (wtorek) Egzamin ósmoklasisty 
900 z zakresu języka polskiego

15 maja 2024 r. (środa) Egzamin ósmoklasisty
900 z zakresu matematyki

16 maja 2024 r. (czwartek) Egzamin ósmoklasisty
900 z zakresu języka obcego nowożytnego

21 czerwca 2024 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. Ferie letnie

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

14-16 maja 2024 r . – Dni wolne dla uczniów Szkoły Podstawowej
(podstawa prawna § 5 ust. 2 pkt. 1 lit. a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. z 2023 r., poz. 1211). 

2 maja 2024 r. – dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej
(podstawa prawna § 5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. z 2023 r., poz. 1211).

31 maja 2024 r. – dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej
(podstawa prawna § 5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. z 2023 r., poz. 1211).

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

14 września 2023 r. – 1700- 1830

 • Zebranie informacyjne dotyczące organizacji roku szkolnego 2023/2024
 • Zagadnienia:
 • kalendarz 2023/2024 w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych;
 • program nauczania – realizacja podstawy programowej;
 • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i klasy;
 • plan wycieczek szkolnych;
 • udział rodziców w życiu klasy i szkoły;
 • wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
 • warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania;
 • warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

16 listopada 2023 r. – godz. 1730- 1830

25 stycznia 2024 r. – godz. 1730- 1830

 • Wywiadówka – podsumowanie wyników dydaktycznych – analiza pracy wychowawczej

14 marca 2024 r. – godz. 1730- 1830

16 maja 2024 r. – godz. 1730- 1830

13 czerwca 2024 r. – godz. 1730- 1830

 • Zebranie – przedstawienie przewidywanych wyników klasyfikacji rocznej oraz podsumowanie wyników kształcenia i wychowania za rok szkolny 2023/2024. Analiza pracy wychowawczej.

W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie zmianie zebrania prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS TEAMS

ZEBRANIA SZKOLNEJ RADY RODZICÓW (przedstawiciele oddziałowi)

14 września 2023 r. – godz. 18:00

24 stycznia 2024 r. – godz. 18:00

13 czerwca 2024 r. – godz. 18:00


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP