sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

 

Misja szkoły

„Dziś uczymy tego, co uczniowie jutro zrozumieją,
że będzie im to potrzebne pojutrze.”

William James

Wizja szkoły

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego oraz wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, regionu śląskiego oraz lokalnego środowiska. Jednocześnie wychowujemy go do szacunku, współpracy i otwartości na kulturę i tradycję innych narodów. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o drugiego człowieka i środowisko przyrodnicze oraz znającego zasady zdrowego stylu życia.
1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca edukację o wysokim poziomie jakości.
3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.
4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Priorytety szkoły

1. Wychowanie zdrowotne - podnoszenie świadomości zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie fizyczne i psychiczne.
2. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
3. Integracja środowiska uczniowskiego i przygotowanie do życia w społeczeństwie poprzez kształtowanie właściwych postaw i wartości, ze szczególnym uwzględnieniem postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Efektywne kształcenie i dbałość o wysoką jakość nauczania w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne.
5. Wzmacnianie kulturotwórczej roli szkoły w środowisku lokalnym.


Model absolwenta

1. Jest aktywny

 • posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości
 • ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki
 • wykazuje się samodzielnością
 • prowadzi zdrowy styl życia

2. Jest ciekawy świata

 • stara się poszerzać swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł
 • lubi i chce się uczyć
 • ma świadomość ekologiczną

3. Jest odpowiedzialny

 • umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje
 • potrafi rozwiązywać konflikty i problemy
 • cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
 • zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

4. Jest otwarty

 • łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami
 • umie współdziałać w grupie
 • prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych
 • jest dobrym organizatorem

5. Jest optymistą

 • pozytywnie patrzy na świat
 • wierzy w siebie
 • umie odróżniać dobro od zła

6. Jest szlachetny

 • cechuje go uczciwość i prawdomówność
 • zna normy kulturalnego zachowania i według nich postępuje
 • zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować

7. Jest tolerancyjny

 • rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym
 • jest wrażliwy na potrzeby innych

8. Jest krytyczny

 • selekcjonuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

9. Jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

 • zna swoją wartość
 • zna i respektuje prawa innych

Główne obszary i kierunki rozwoju szkoły
            
1. Dydaktyka

1.1 Podnoszenie wyników nauczania

1. Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej - przygotowanie ucznia do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności człowieka; myślenie twórcze, poszukiwanie, komunikowanie się, współpraca i współdziałanie.
2. Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
3. Indywidualizacja procesu nauczania w stosunku do poszczególnych uczniów.
4. Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i aspiracji uczniów.
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce (koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne).
6. Kierowanie uczniów z trudnościami w nauce na badania do poradni psychologiczno–pedagogicznej.
7. Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.
8. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
9. Okresowa analiza wyników nauczania i wychowania - wyciąganie wniosków i wdrażanie ich w pracy z uczniami.
10. Organizowanie i realizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami - współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych i zadaniowych, wypracowywanie nowatorskich metod pracy, lekcje pokazowe, przykłady dobrej praktyki.
11. Wykorzystywanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie lekcyjnym i na zajęciach pozalekcyjnych.
12. Realizacja programów i projektów edukacyjnych, innowacji pedagogicznych.
13. Przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty poprzez organizowanie dodatkowych zajęć, egzaminów próbnych.
14. Stosowanie różnych form wspierania i motywowania uczniów. Promowanie osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, szkolnym facebooku, w galerii klasowej.
15. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział w różnych formach dokształcenia i doskonalenia zawodowego.
16. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.
17. Prowadzenie pedagogizacji rodziców w zakresie podnoszenia poziomu świadomości ich odpowiedzialności za efekty kształcenia i całość procesu dydaktyczno-wychowawczego.

1.2 Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

1. Badanie oczekiwań uczniów i rodziców dot. oferty edukacyjnej szkoły.
2. Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów (zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania oraz wspierające uczniów zdolnych, o wysokim potencjale).
3. Wyłanianie uczniów zdolnych i kierowanie ich zgodnie z potrzebami do szkolnych kół zainteresowań.
4. Typowanie i udział uczniów w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez uczestnictwo w koncertach.
6. Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez udział w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych, wystawach itp.
7. Rozwijanie zainteresowań sportowych poprzez udział w zawodach sportowych.
8. Przystępowanie do różnych projektów, programów adresowanych do szkół.
9. Eksponowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

1.3 Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Analiza orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
2. Opracowanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Indywidualizacja procesu nauczania.
4. Współpraca nauczycieli uczących i współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


2. Działalność wychowawcza i opiekuńcza

2.1 Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych

1. Tworzenie warunków do rozwoju wszystkich uczniów.
2. Promowanie pozytywnych postaw ucznia zarówno w szkole, domu jak i w środowisku.
3. Analizowanie sytuacji rodzinnej uczniów celem właściwego doboru metod wychowawczych.
4. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie agresji oraz zapobieganie niepożądanym zjawiskom we współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi szkołę w tym zakresie.
5. Realizowanie różnorodnych programów wychowawczych i profilaktycznych.
6. Wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych – indywidualne spotkania, pedagogizacja.
7. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym warunków sprzyjających rozwojowi i edukacji.
8. Prowadzenie działań mających na celu ochronę uczniów przed negatywnym wpływem mediów.
9. Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z urządzeń mobilnych.
10. Upowszechnianie zdrowego stylu życia – kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez udział w różnego rodzaju programach i akcjach organizowanych w szkole i poza nią.
11. Organizowanie akcji pomocowych i charytatywnych na rzecz uczniów, ich rodzin, a także innych osób potrzebujących – działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu.
12. Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych, religijnych, rasowych, światopoglądowych.
13. Przygotowywanie uczniów do pełnienia ról społecznych – działalność w Samorządzie Uczniowskim.
14. Pielęgnowanie tradycji narodowej, lokalnej i szkolnej.
15. Współpraca z placówkami kulturalnymi miasta i regionu – zgodnie z ofertą.
16. Realizacja imprez kulturalnych wg kalendarza imprez szkolnych.
17. Kształtowanie u uczniów świadomości ekologicznej (udział w zbiórce surowców wtórnych, opieka nad szkolnym ogrodem).
18. Wspieranie i przygotowywanie uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia - prowadzenie preorientacji zawodowej przez doradcę zawodowego i wychowawców klas.


3. Bezpieczeństwo

3.1 Zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

1. Budowanie przyjaznego klimatu w szkole.
2. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
3. Badanie poziomu bezpieczeństwa.
4. Promowanie wzorowego zachowania uczniów, wyróżnianie tych, którzy dają dobry przykład swoim rówieśnikom.
5. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.
6. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom uczniów w szkole.
7. Prowadzenie obserwacji urządzeniami monitorującymi szkołę i jej teren.
8. Organizowanie na terenie szkoły spotkań z różnymi służbami (policją, strażą miejską, strażą pożarną) w celu zwiększenia świadomości i odpowiedzialności uczniów i rodziców.
9. Przeprowadzanie przeglądów bhp i usuwanie na bieżąco usterek oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.


4. Baza dydaktyczna szkoły

4.1 Poprawa warunków lokalowych i bazy dydaktycznej szkoły

1. Diagnozowanie potrzeb szkoły w zakresie
wzbogacania bazy dydaktycznej.
2. Bieżące doposażanie pracowni w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne (zakup tablic interaktywnych, projektorów i innych pomocy dydaktycznych).
3. Realizacja projektów umożliwiających przeprowadzanie remontów oraz doposażanie szkoły w różnego rodzaju sprzęt i pomoce dydaktyczne.
4. Przeprowadzanie remontów wynikających z eksploatacji budynku.
5. Prowadzenie prac porządkowych wokół szkoły.


5. Współpraca ze środowiskiem i promocja szkoły

5.1 Kreowanie pozytywnego wizerunku w środowisku

1. Rozpoznawanie potrzeb środowiska szkolnego.
2. Upowszechnianie osiągnięć szkoły (strona internetowa szkoły, szkolny Facebook, ulotki informacyjne).
3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego.
4. Współpraca i podtrzymywanie dobrych relacji z partnerami szkoły.
5. Współpraca z mediami.
6. Współpraca z władzami samorządowymi i różnymi instytucjami działającymi na terenie gminy.
7. Współdziałanie społeczności szkolnej z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju edukacji.
8. Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań na rzecz rozwoju edukacji w środowisku lokalnym.
9. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie organizacji uroczystości szkolnych i klasowych.
10. Udział uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców w uroczystościach lokalnych.
11. Przekazywanie rodzicom informacji o sukcesach szkoły oraz zachęcanie do ich upowszechniania.


6. Współpraca z rodzicami

6.1 Angażowanie rodziców w życie szkoły i rozwijanie z nimi współpracy

1. Bieżące przekazywanie rodzicom informacji o pracy szkoły.
2. Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły poprzez włączanie ich w organizację uroczystości i imprez szkolnych i klasowych.
3. Realizowanie inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.
4. Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii
rodziców na temat pracy szkoły.
5. Systematyczne informowanie rodziców o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów w trakcie zebrań z rodzicami, rozmów indywidualnych.
6. Wyróżnianie najaktywniejszych rodziców podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.


7. Organizacja i zarządzanie

7.1 Sprawne zarządzanie szkołą

1. Pełnienie nadzoru pedagogicznego.
2. Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej z uwzględnieniem priorytetów MEN, KO, szkoły i w oparciu o plan nadzoru pedagogicznego – realizacja wniosków.
3. Dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do zmieniającego się prawa oświatowego i innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły.
4. Tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli.
5. Zachęcanie pracowników szkoły do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw.
6. Doskonalenie przepływu informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami.
7. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy poprzez:
- wynajem pomieszczeń szkoły,
- przystępowanie do różnego rodzaju projektów.
8. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność szkoły od sponsorów i darczyńców.
9. Zapewnianie dzieciom i młodzieży, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zdrowych, higienicznych i bezpiecznych warunków nauki i pracy poprzez:
- organizowanie szkoleń BHP,
- szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- organizację dyżurów nauczycieli,
- stosowanie zapisów regulaminów i procedur obowiązujących w szkole.


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP