sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

RM-06111-123-21

UCHWAŁA NR 129 RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 2021 r.

 w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” 

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.1) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:

 1. zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, zwanego dalej „wsparciem”;
 2. zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.

§ 2. 1. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zwane dalej „szkołami”.

 1. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednostki samorządu terytorialnego dla każdej szkoły prowadzonej przez tę jednostkę jest uzależniona od liczby uczniów w danej szkole, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619), według stanu na dzień składania wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, i wynosi odpowiednio:

1) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235:

 1. 30 000 zł – w szkole liczącej do 100 uczniów,
 2. 60 000 zł – w szkole liczącej do 200 uczniów,
 3. 70 000 zł – w szkole liczącej do 234 uczniów;

2) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.

 1. W przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną maksymalną kwotę wsparcia, o której mowa w ust. 2, ustala się zgodnie z ust. 2 odrębnie dla szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną i odrębnie dla szkoły filialnej.
 2. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., z tym że w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. mogą wydatkować maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia.

§ 3. 1. Wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zwanego dalej „wyposażeniem”.

 1. Szczegółowy katalog wyposażenia zostanie podany do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na stronie internetowej zapewnionej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W katalogu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa minimalne wymagania wyposażenia oraz wskazuje wyposażenie podstawowe, które musi posiadać lub zakupić w ramach otrzymanego wsparcia każda szkoła objęta wsparciem, oraz wyposażenie dodatkowe, które może być zakupione w ramach otrzymanego wsparcia.

§ 4. 1. Wsparcie jest udzielane na wniosek organu prowadzącego szkołę.

 1. Wniosek o objęcie wsparciem dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.
 2. W przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną dyrektor szkoły składa wniosek, o którym mowa w ust. 2, odrębnie dla szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną i odrębnie dla szkoły filialnej.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej; 2) wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 2 ust. 2 lub 3.

 1. Organ prowadzący szkołę weryfikuje wniosek, o którym mowa w ust. 2, pod kątem prawidłowości jego wypełnienia, kompletności zawartych w nim informacji i tożsamości wnioskodawcy.
 2. Jeżeli w trakcie weryfikacji wniosku, o której mowa w ust. 5, okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, dyrektor szkoły może zostać wezwany do uzupełnienia lub korekty tego wniosku.
 3. Organ prowadzący szkołę na podstawie złożonych wniosków, o których mowa w ust. 2, sporządza wnioski o udzielenie wsparcia i składa je do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wniosek składa się za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) listę szkół, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawierającą dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1;

2) wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 2 ust. 2 lub 3 dla wszystkich szkół, o których mowa w pkt 1.

 1. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 7, złożone w sposób inny niż za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, nie będą rozpatrywane.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 7, są składane w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.
 3. Wojewoda dokonuje oceny wniosków, o których mowa w ust. 7, w celu przekazania Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły.
 4. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 11, wojewoda powołuje zespół oceniający.
 5. W skład zespołu oceniającego wchodzi co najmniej:

1) trzech przedstawicieli kuratora oświaty, w tym wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji;

2) dwóch przedstawicieli urzędu obsługującego wojewodę.

 1. Wojewoda zapewnia warunki do funkcjonowania zespołu oceniającego, w szczególności umożliwia organizowanie spotkań z użyciem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
 2. Jeżeli w trakcie oceny wniosku, o której mowa w ust. 11, okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, organ prowadzący szkołę może zostać wezwany do uzupełnienia lub korekty tego wniosku.
 3. Wnioski, o których mowa w ust. 7, są oceniane na bieżąco w miarę ich wpływu.
 4. Zespół oceniający przekazuje na bieżąco wojewodzie informacje o ocenionych wnioskach, o których mowa w ust. 7.
 5. Wojewoda na podstawie ocenionych wniosków, o których mowa w ust. 7, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów listy zawierające rekomendacje co do wysokości wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły oraz informację o wysokości środków, które mają być przekazane na jego rachunek bankowy.
 6. Prezes Rady Ministrów na podstawie rekomendacji, o których mowa w ust. 18, zatwierdza wysokość wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły i przekazuje środki na rachunki bankowe wojewodów.
 7. Wsparcie otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi dochód tych jednostek.

§ 5. 1. Wojewoda przekazuje środki organom prowadzącym szkoły.

 1. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykorzystania wsparcia.

§ 6. Lista organów prowadzących szkoły, które otrzymały wsparcie, wraz z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie, składa do właściwego wojewody za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, informację o:

1) wykorzystaniu wsparcia w 2021 r.,

2) wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. i 2022 r.

– w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

 1. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) kwotę wykorzystanego wsparcia z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;

2) zestawienie ilościowo-wartościowe dokonanych wydatków z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;

3) informację o zakresie wykorzystanego wsparcia;

4) informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia.

§ 8. 1. Wojewoda za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów zbiorczą informację o:

1) wykorzystaniu wsparcia w 2021 r.,

2) wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. i 2022 r.

– w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

 1. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) kwotę wykorzystanego wsparcia z podziałem na poszczególne organy prowadzące szkoły oraz z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;

2) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych przez poszczególne organy prowadzące szkoły oraz z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;

3) ocenę zakresu wykorzystanego wsparcia;

4) informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia.

§ 9. 1. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, oraz organów prowadzących te szkoły do:

1) wypełniania, na żądanie Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, drogą elektroniczną, ankiet mających na celu ewaluację realizacji niniejszej uchwały, w tym zbadanie stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego,

2) udziału w innych ewaluacjach oraz w badaniach i działaniach informacyjnych, związanych z otrzymanym wsparciem – w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r.

 1. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do:

1) zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;

2) zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;

3) spełnienia wytycznych określonych na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia.

 1. Organy prowadzące szkoły są obowiązane zapewnić, aby szkoły podjęły działania dotyczące wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia polegające na:

1) umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z wykorzystaniem tego wyposażenia;

2) wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;

3) uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;

4) dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;

5) wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

 1. Organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia.

§ 10. Jeżeli suma łącznie przyznanego wsparcia będzie niższa niż maksymalna łączna suma wydatków wyliczonych zgodnie z § 2 ust. 2 lub 3, dopuszcza się możliwość ponownego składania wniosków, o których mowa w § 4 ust. 2 i 7. Informacja o ponownym przyjmowaniu wniosków oraz terminie ich składania jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Przypisy:

 1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535.

gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP