sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Doradca zawodowy
mgr Edyta Jaskółka

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00-9:00; 10:00-11:10

Piątek: 12:30-14:30

Gdy się zastanawiasz:
Jaką szkołę /uczelnię wybrać?
Jak zaplanować swoją przyszłość?
Jakie zawody zwiększają możliwość podjęcia pracy?
Jakie posiadasz uzdolnienia, jakie są twoje mocne/słabe strony?
Jak zdobyć kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w konkretnym zawodzie?
ZAPRASZAM

Kim jest doradca zawodowy…?
Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.*
*Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V

Doradca zawodowy w szkole:
• gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjno – zawodowe,
• prowadzi grupowe zajęcia zawodoznawcze, ułatwiające podjęcie świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej,
• udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
• wskazuje dodatkowe źródła informacji i materiały dotyczące zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłe zawody,
• inspiruje potrzebę konstruowania dalekosiężnych planów własnej kariery zawodowej,
• współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy: Kuratorium Oświaty, Centra Informacji i Planowania Kariery, Wojewódzki /Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Ochotniczy Hufiec Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Izba Rzemieślnicza,
• koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,
• współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia spójności działań szkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Przydatne linki:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP