sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Szkoła zlokalizowana jest w Milowicach, jednej z najstarszych dzielnic Sosnowca i od zawsze pełni tu rolę kulturotwórczą. Placówka może się poszczycić bogatą, ponad 100-letnią tradycją i stąd miano szkoły z przeszłością.

We wszystkich naszych działaniach widoczne jest łączenie szacunku dla tradycji z nowoczesnością i cyfryzacją nauczania.

Bazę lokalową szkoły stanowi budynek z późnych lat pięćdziesiątych, który był systematycznie modernizowany. Obecnie wszystkie pomieszczenia szkoły są estetyczne i nowocześnie wyposażone. Szkoła posiada m.in. dwie pracownie komputerowe wyposażone w nowy sprzęt zakupiony w 2019 roku, nowoczesną bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, multimedialną pracownię językową, mini-studio muzyczne, 10 sal lekcyjnych, w których uczniowie mają możliwość nauki z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz ekranów z rzutnikami.

Szkoła posiada ponadto salę gimnastyczną, odrębne pomieszczenia do realizacji zajęć rewalidacyjno-logopedycznych, świetlicę, stołówkę oraz kompleks boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany zielenią w postaci klombów, trawników i przyszkolnego ogrodu.

Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Tradycją stało się organizowanie majówek, kiermaszy świątecznych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w których oprócz nauczycieli i uczniów uczestniczą także rodzice.

Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi. Nasza oferta skierowana jest nie tylko do uczniów, którzy dobrze radzą sobie ze szkolną rzeczywistością, ale także do tych, którzy potrzebują wsparcia w pokonywaniu szkolnych trudności. Obecnie prowadzimy 3 klasy integracyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stwarzamy im optymalne warunki do nauki: podczas zajęć zapewniamy wsparcie nauczyciela wspomagającego, a także prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze, w zależności od potrzeb dziecka. W szkole można także skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści. Nauczyciele są zaangażowani w uzyskiwanie jak najlepszych wyników nauczania, przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów sportowych. Dzięki tym działaniom uczniowie uzyskują wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych i licznych konkursach.

W naszej szkole od pierwszej klasy zapewniamy naukę języka angielskiego, a także języka niemieckiego od klasy siódmej.

Ponadto nasi nauczyciele i uczniowie zaangażowni są w liczne projekty i programy edukacyjne takie jak: Młodzieżowy Budżet Obywatelski, eTwinning, „Aktywna tablica”, "Szkoła z Prawami Dziecka", "Polski Sport 2024", międzynarodowy projekt „Enter Your Future”, „Lepsza szkoła”, „Aktywnie po zdrowie”, „Radosna Szkoła”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, Klub Bezpiecznego Puchatka, „Cała Polska Czyta Dzieciom” i „5 Porcji Warzyw, Owoców i Soków”, „Lekki jak piórko”, Cyfrowa Szkoła z MAiC.

Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym m.in. poprzez organizowanie licznych wyjść edukacyjnych oraz wycieczek. Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną w postaci kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych zgodną z oczekiwaniami i propozycjami uczniów oraz rodziców.

Uczniowie podejmują różnorodne działania na rzecz swojego rozwoju i rozwoju szkoły oraz proponują i realizują inicjatywy szkolne i pozaszkolne poprzez aktywnie działający Samorząd Uczniowski. Szkoła szczególną uwagę zwraca na kształtowanie u uczniów postawy empatii, stąd od kilku lat bardzo aktywnie funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

W szkole dobrze działa także Rada Rodziców. Rodzice chętnie współpracują ze szkołą, pełnią funkcję opiniotwórczą i doradczą, korzystają z prowadzonej w szkole pedagogizacji oraz aktywnie uczestniczą w większości przedsięwzięć szkolnych.

Szkoła w wysokim stopniu zapewnia bezpieczeństwo uczniów. Prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń, a podejmowane działania skutkują tym, że uczniowie zachowują się zgodne z oczekiwaniami, obowiązującymi w szkole regulaminami i ogólnie przyjętymi normami.

Szkoła współpracuje z licznymi Partnerami, co ma dobry wpływ na proces uczenia się uczniów, a nabyte przez nich dzięki tej współpracy umiejętności i prezentowane postawy promują szkołę w środowisku lokalnym i na forum miasta.


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP